REGULAMIN SKLEPU

1. WSTĘP

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego nuki.pl. Niniejszy regulamin jest Regulaminem o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Właścicielem sklepu internetowego nuki.pl jest Boleo Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrówce (62-070) przy ul. Głogowej 8 lok. 1, wpisana do KRS pod numerem 493243 o numerze NIP 7773235370 nazwanym w dalszej części jako „SKLEP”.
  Adres do doręczeń to ul.Zorza 2, 62-070 Dopiewiec, adres poczty elektronicznej to contack@nuki.pl, numer telefonu +48 535 173 869.
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu internetowego nuki.pl zarówno konsumentów, jak i do przedsiębiorców.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania rejestracji użytkownika i zasady korzystania z konta użytkownika, zasady składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży Towarów.
 5. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik Sklepu może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie Sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku.
 6. Informacje o produktach oferowanych w Sklepie takie jak opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 7. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje w szczególności o właściwościach Towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.
 8. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów są własnością Sklepu i służą prezentacji konkretnie wskazanych produktów.
 9. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Sklep. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sklep ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

2. DEFINICJE 

KLIENT/UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do dokonywania czynności prawnych, w tym przede wszystkim do dokonywania zakupów w Sklepie. 

SKLEP – sprzedający, Boleo Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowce (62-070) przy ul. Głogowej 8 lok. 1, właściciel sklepu internetowego nuki.pl.

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień pomiędzy poniedziałkiem a piątkiem z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

NEWSLETTER - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sklep za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Sklepu cyklicznych treści newslettera zawierającego informacje o Towarach, nowościach oraz promocjach w Sklepie.

TOWAR/PRODUKT – dostępny w Sklepie przedmiot stanowiący ofertę sklepu i będący przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego nuki.pl.

SKLEP INTERNETOWY - Sklep dostępny pod adresem internetowym: http://www.nuki.pl.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem Sklepu a Sklepem Boleo Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowce.

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.  2014 r., poz. 827). 

3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Boleo Sp. z o.o. umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Użytkownikiem Sklepu a Boleo Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrówce.
 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Sklepu.
 4. Użytkownik zobowiązany jest podać poprawne, aktualne oraz zgodne z prawdą informacje podczas składania zamówienia. W przypadku podania niepełnych bądź błędnych informacji Boleo Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od  umowy oraz od realizacji zamówienia w przypadku, gdy przekazane dane uniemożliwiają skuteczną realizację zamówienia. Sklep przed ostateczną odmową realizacji zamówienia podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu uzyskania danych/informacji umożliwiających realizację zamówienia.
 5. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.
 6. Klient, który korzysta ze Sklepu, zobowiązany jest do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
  b) korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania oraz w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz dla administratora sklepu;
  c) nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej.

4. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZES SKLEP INTERNETOWY

 1. Sklep świadczy swoim Klientom usługi dostępne drogą elektroniczną, takie jak:
  a) zawieranie umów sprzedaży on-line bez konieczności zakładania konta,
  b) nieodpłatne zakładanie konta Użytkownika w Sklepie,
  c) nieodpłatne generowanie listy zakupów oraz listy życzeń po założeniu konta Klienta,
  d) umożliwia zamówienie nieodpłatnej informacji handlowej dotyczącej Towarów i Usług oferowanych przez Sklep.
 2. Użytkownik w każdym momencie może zrezygnować z założonego konta oraz cofnąć chęć otrzymywania informacji handlowych opisanych w podpunkcie „d” powyżej poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej: contact@nuki.pl lub listownie na adres spółki to jest Boleo Sp. z o.o., Dopiewiec 62-070 ul. Zorza 2.
 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sklep opisane w punkcie 1 powyżej świadczone są nieodpłatnie na czas nieoznaczony.
 4. Warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep to:
  a) korzystanie z urządzenia elektronicznego (komputer, tablet, smartphone) posiadające dostęp do sieci Internet;
  b) korzystanie z przeglądarki internetowej (Internet Explorer, Safari, Opera, Firefox lub innej);
  c) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczna przez Sklep, mogą być składane przez Użytkownika drogą poczty elektronicznej na adres contact@nuki.pl lub listownie na adres spółki to jest Boleo Sp. z o.o., Dopiewiec 62-070 ul. Zorza 2. Sklep dołoży wszelkich starań aby zgłoszenie reklamacji zostało rozpatrzone w jak najkrótszym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni liczonych od daty otrzymania reklamacji.
 6. Sklep sugeruje włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisów plików Cookies oraz Javascript. Włączenie tych ustawień umożliwia późniejszą identyfikację Klienta w Sklepie oraz monitorowanie jego ruchów na stronach internetowych Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć opcję korzystania z cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

5. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

 1. Sklep umożliwia składanie zamówień na Towary oferowane w sklepie nuki.pl w następujący sposób:
  a) poprzez stronę Sklepu (on-line), korzystając z procedury składania zamówienia,
  b) poprzez pocztą elektroniczną, przesyłając zamówienie zawierające wskazanie wybranych Towarów na adres e-mail: contact@nuki.pl,
 2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy oraz święta realizowane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).
 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych kontaktowych niezbędnych do skutecznej wysyłki towaru lub systemowego wygenerowania faktury VAT czy paragonu fiskalnego.
 5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w zakresie ilości,  kolorystyki, rozmiarów, a następnie przejść do „Koszyka” i dalej kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiedniej formy płatności i dostawy.
 6. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Zamów i Zapłać” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamów i zapłać” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.
 7. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną Boleo Sp. z o.o. co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia oraz Regulaminem.
 8. W momencie złożenia zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierająca informacje dotyczące złożonego zamówienia, ilości zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta, Sklepu, a także informacje o procedurze składania reklamacji co do Towarów oraz o uprawnieniu Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży. Wskazana wyżej wiadomość e-mail stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu złożonej przez Klienta.
 9. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną („Potwierdzenie realizacji i wysyłki zamówienia”) lub odmowę przyjęcia oferty Klienta, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia między Klientem oraz Boleo Sp. z o.o. umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem.
 11. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy: dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru, transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych PayU lub PayPal lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w okresie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.
 12. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

6. DOSTAWA I ODBIÓR TOWARÓW

 1. Zakupione towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Termin realizacji zamówienia przesyłany jest Klientowi w podsumowaniu zamówienia.
 2. Przewidywany czas dostawy zamówionych towarów do Klienta uzależniony jest od specyfiki danego Towaru i określony jest na podstronie danego Towaru.
 3. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty z umowy sprzedaży uwzględniającej koszt towaru i ewentualnej dostawy.
 4. Zamówienia składane w Sklepie realizowane są na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej z wyłączeniem takich miejsc jak: Wyspy Kanaryjskie, Ceuta, Melilla, Busingen (Niemcy), Czarnogóra, Kosowo, Highlands, Skye, Orkney (Orkady), Sheltand (Szetlany), Oban, Arran, Watykan, San Marino oraz Livigno i Campione d’Italia.
 5. Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Towary dostarczone są do Klienta za pośrednictwem firmy spedycyjnej DPD Poland Sp. z o. o.
 6. Wszystkie przesyłki realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską po akceptacji warunków oferowanych przez danego przewoźnika.
 7. Przy zamówienia realizowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej o wartości powyżej 300,00 (słownie: trzystu) złotych, zamówione Towary wysyłane są na koszt Sklepu. W innym wypadku koszty dostawy przesyłki za zakupiony Towar wynosi 15,00 (słownie: piętnaście) złotych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub 40,00 (słownie: czterdzieści) złotych na terenie Państw należących do Unii Europejskiej uwzględniając wyłączenia z pkt 4 powyżej. Szczegółowe informacje na temat kosztów logistycznych określone są podczas dokonywania zakupu w formularzu zakupowym.
  O wszelkich kosztach dostawy Klient zostaje poinformowany także przed zatwierdzeniem składanego zamówienia. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT), oraz druk wymiany/zwrotu towaru, o ile taka wymiana Klientowi przysługuje, a Towar nie jest przygotowywany na indywidualne, spersonalizowane zamówienie Klienta.
 8. Koszty zwrotu towarów po dokonanym odstąpieniu od umowy sprzedaży pokrywa Klient.
 9. Sklep nie kieruje swojej działalności poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a jedynie umożliwia Klientom wskazanie państwa członkowskiego Unii Europejskiej jako miejsca dostawy, na zasadach określonych w pkt 4 powyżej.
 10. Sklep dopuszcza opcję dostawy towarów poza kraje członkowskie Unii Europejskiej, jednakże w takim przypadku sprzedaż odbywa się indywidualnie poprzez bezpośredni kontakt Użytkownika ze Sklepem i ustalane są indywidualne koszty dostawy Towarów. 

7. CENY

 1. Informacja o cenie zakupu towaru podawana na stronie sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia drogą mailową.
 2. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich lub w euro i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT i podatki.
 3. Sklep  zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie internetowym nuki.pl, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania. 

8. METODY PŁATNOŚCI

 1. Sklep udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:
  a) Płatność elektroniczna oraz płatność karta płatniczą z wykorzystaniem platformy PayU;
  b) Płatność elektroniczna oraz płatność kartą płatniczą z wykorzystaniem platformy PayPal;
  c) Płatność elektroniczna oraz płatność kartą płatniczą z wykorzystaniem platformy PayNow, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. 
  Dostępne formy płatności - karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 2. Szczegółowe metody płatności opisane są na stronie Sklepu oraz na stronie internetowej payu.pl, www.paypal.com oraz PayNow.
 3. Klient płaci cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru poprzez platformy opisane w pkt 1 powyżej. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek bankowy Boleo Sp. z o.o. lub podmiotów pośredniczących w transakcji (pkt 1 powyżej) w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienia i wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą płatniczą rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.
 4. Po wyborze przelewu bankowego jako metody płatności Klient zostanie przekierowany do formularza zapłaty PayU, PayNow, przy czym płatność może nastąpić po uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tej formy płatności dostarczonego przez PayU, PauNow jako firmy pośredniczącej w rozliczaniu płatności pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem.
 5. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą w sklepie nuki.pl prowadzą odpowiednio:
  a) PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182;
  b) PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. Société en Commandite par Actions. Oficjalna siedziba: 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg RCS Luxembourg B 118 349;
  c) PayNow - Blue Media S.A. ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot.   

9. REKLAMACJE TOWARÓW

 1. Produkty oferowane w sklepie są przygotowywane na indywidualne zamówienie Użytkownika. Boleo Sp. z o.o. odpowiada za wady fizyczne lub prawne oferowanych Towarów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Towar zakupiony w Sklepie może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta drogą pocztową, listem poleconym lub inną formą przesyłki, poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady, daty oraz okoliczności jej powstania na adres siedziby firmy to jest Boleo Sp. z o.o., Dopiewiec 62-070 ul. Zorza 2, z dopiskiem: "Reklamacja nuki.pl"
 4. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany Towar.
 5. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:
  a)  złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie;
  b)  żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
 6. Klient zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu do Sklepu na swój koszt wraz z pisemnym oświadczeniem. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.
 7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 8. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu zaleca się, aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody.
 9. Jeśli (w porozumieniu ze Sklepem) Klient odsyła towar, należy pamiętać o jego właściwym zapakowaniu (najlepiej w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi oryginalnymi materiałami zabezpieczającymi towar przed uszkodzeniem). Klient ponosi odpowiedzialność za nowe uszkodzenia (nie będące podstawą reklamacji) powstałe w trakcie transportu zwrotnego, wynikające z wadliwego spakowania przez niego towaru.

10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I SPORÓW :

 1. Każdemu Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:
  a) Konsument ma możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
  b) wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej;
  c) zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów. Konsument winien otrzyma od Rzecznika Praw Konsumenta bezpłatną pomoc w zakresie ochrony praw i interesów konsumenta;
  d) Konsument może zwrócić się o poradę również do organizacji społecznych, takie jak m.in. Federacja Konsumentów (http://www.federacja-konsumentow.org.pl/);
  e) Klient nabywający towar jako konsument jest także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE (ec.europa.eu/consumers/odr)

11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY, ZWROTY TOWARÓW

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, o ile Towar nie został wyprodukowany według indywidualnej specyfikacji konsumenta, nie był prefabrykowany oraz nie był wyprodukowany w oparciu o indywidualną konfigurację zaspokajając zindywidualizowane potrzeby Klienta.
 2. Do grupy Towarów oferowanych przez Sklep wykluczonych z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość zaliczają się wszystkie Towary, na których Sklep wykonuje indywidualny, spersonalizowany haft zdobiący Towar oraz uwzględniający indywidualną, spersonalizowaną konfigurację tkanin. Wyłączenie to obejmuje Towary które przygotowane są po dokonaniu indywidualnego, spersonalizowanego zamówienia przez Klienta.
 3. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, poza Towarami wykluczonymi opisanymi w pkt 2 powyżej, wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towarów.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną), przesłanego na adres siedziby firmy to jest Boleo Sp. z o.o., Dopiewiec 62-070 ul. Zorza 2 z dopiskiem: „Zwrot towaru” lub na adres email: contact@nuki.pl.
 5. Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie Sklepu (formularz zwrotu).
 6. Sklep prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 7. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. Klient odsyła Towary, co do których następuje odstąpienie od umowy na następujący adres pocztowy: Boleo Sp. z o.o., Dopiewiec 62-070, ul. Zorza 2 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 21 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 21 dni.
 9. Koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Klient.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientom wszystkie otrzymane od niego płatności związane z danym odstąpieniem od umowy, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 11. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności z tytułu zwrotu Towaru do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 13. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonane przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisane do karty płatniczej Zamawiającego/Klienta.

12. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘCIORCOW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie dotyczą się tylko i wyłącznie przedsiębiorców niebędących Konsumentami w rozumieniu przepisów prawa.
 2. Sprzedawcy przysługuje pełne prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni liczonych od daty jej zawarcia. Odstąpienie od umowy może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta nie będącego konsumentem żadnych roszczeń względem Sklepu.
 3. Wyłączona zostaje odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi zgodnie z art. 558 par. 1 Kodeksu Cywilnego.
 4. Odpowiedzialność Sklepu z tytułu sprzedaży Towarów Klientowi niebędącemu konsumentem przechodzi na Klienta w momencie przekazania przez Sklep Towaru przewoźnikowi.  
 5. Sklep może ograniczyć dostępność metod płatności dla Klientów niebędących konsumentami do przedpłaty w całości, niezależnie od wybranej przez Klienta formy płatności w formularzu sprzedaży.
 6. Odpowiedzialność Sklepu w stosunku do Klientów niebędących konsumentami ograniczona jest, bez względu na podstawę prawną do wysokości zapłaconej przez Klienta ceny wynikającej z umowy sprzedaży, nie wyższej jednak niż do kwoty 2.000,00 zł (słownie: dwóch tysiące złotych) zarówno w roszczeniach pojedynczych, jak i roszczeniach grupowych.
 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem.
 8. Wszelkie spory rozpatrywane będą przez sąd właściwy siedzibie Sklepu.  

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa sprzedaży zawierana w Sklepie nuki.pl zawierana jest w języku polskim lub angielskim w zależności od opcji, jaką wybrał Klient.
 2. Do umowy sprzedaży Towarów w Sklepie stosuje się prawo polskie.
 3. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji i zakładania konta w Sklepie są przetwarzane przez Boleo Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowce (62-070) przy ul. Głogowej 8 lok. 1, wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży oraz do działań promocyjno-marketingowych o ile Klient wyraził na nie zgodę.
 4. Klientowi w każdym momencie przysługuje prawo, uaktualnienia, uzupełnienia czy sprostowania danych osobowych przekazanych do Sklepu jak również ich trwałego usunięcia.
 5. W przypadku wyboru sposobu dostawy z wykorzystaniem usług kurierskich dane osobowe Klientów będą przetwarzane również przez DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-274 przy ul. Mineralnej 15, w celu świadczenia usługi przez DPD Polska Sp. z o.o..
 6. W przypadku wyboru sposobu dostawy z wykorzystaniem usługi „Paczkomaty” dane osobowe Klientów będą przetwarzane również przez InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Malborska 130, w celu świadczenia usług przez InPost Sp. z o.o.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu.
 8. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (usługi świadczone drogą elektroniczną), zmieniony Regulamin jest uznawany za wiążący w przypadku gdy Sklep dopełni wymagań określonych w art. 384 oraz 3841 Kodeksu Cywilnego, to znaczy Użytkownik został skutecznie powiadomiony o zmianie Regulaminu i możliwości odstąpienia od umowy. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie treści Regulaminu poprzez pocztę e-mail.
 9. W przypadku niezaakceptowania Regulaminu Sklepu przez Użytkownika, niemożliwy jest zakup Towarów w Sklepie.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechne przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności Sklepu. 

14. Regulamin akcji “CHRISTMASS TIME” 

 1. Regulamin określa zasady akcji “CHRISTMAS TIME", zwanej dalej Akcją.
 2. Organizatorem Akcji jest SKLEP.
 3. Akcja “CHRISTMAS TIME” trwa od dnia 01.12.2020 00:00 do 20.12.2020 23:59.
 4. Uczestnikami Akcji mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
 5. Aby wziąć udział w Akcji należy dodać do koszyka artykułu z kategorii CHRISTMAS TIME. 
 6. Akcją objęte są artykuły określone w załączniku 1, dostępne w SKLEPIE.
 7. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Akcji w okresie jej obowiązywania.
 8. Uczestnik, który w okresie obowiązywania Akcji dokona zakupu artykułu objętego promocją jest upoważniony do rabatu określonego w załączniku 1.
 9. Akcja nie łączy się z innymi promocjami.
 10. Wypłata wartości kodu rabatowego w gotówce jest niemożliwa.
 11. Udział w Akcji jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.
 12. Regulamin wchodzi w życie 01.12.2020

Załącznik 1

Artykuły objęte akcją:

- WSZYSTKIE produkty z kategorii CHRISTMAS TIME

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password